Zásady ochrany os. údajov a informácie o spracovaní os. údajov

Zásady ochrany osobných údajov a informácie

o spracovaní osobných údajov

 

(Ďalej len "Zásady")

1. Nariadenie (EÚ) 2016/679 (GDPR) predstavuje právny rámec ochrany osobných údajov platný na celom území EÚ, ktorý háji práva jej občanov proti neoprávnenému zaobchádzaniu s ich dátami a osobnými údajmi. GDPR preberá všetky doterajšie zásady ochrany a spracovanie údajov, na ktorých úniový systém ochrany osobných údajov stojí a potvrdzuje, že ochrana cestuje cez hranice súčasne s osobnými údajmi.

2. V súlade s tým ďalej Všeobecné nariadenie rozvíja a posilňuje práva ľudí dotknutých spracovaním, a to v oboch zložkách: mať (získavať) informácie o tom, ktoré ich údaje sú spracovávané a prečo, a domáhať sa dodržiavania pravidiel, vrátane nápravy stavu. GDPR kladie systematicky dôraz na presadzovanie práv ľudí a povinností správcov (zodpovedných za spracovanie).

 

1 Úvodné ustanovenie

 

Pre potreby týchto Zásad sa rozumie:

 

1.1 Prevádzkovateľ

1. Obchodná firma alebo názov: Top Crystal Trade s.r.o.

2. Sídlo či miesto podnikania: Příkop 838/6, 602 00 Brno, Česká republika

3. Identifikačné číslo: 04896602

4. Webová aplikácia: www.top-crystal.sk

5. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť dňom 22.5.2018

6. Prevádzkovateľ prevádzkuje vyššie uvedenú Webovú aplikáciu. V rámci Webové aplikácie sú Prevádzkovateľom spracovávané Osobné údaje uvedené v bode 3.2 na účel / účely uvedené nižšie v bode 3.3.

 

1.2 Správca

1. Správca je osoba, ktorá dáta spravuje, maže, zabudne, upravuje, prenesie, zaisťuje mazanie dát zo všetkých záloh

Meno: Ing. Petr Kaštyl, Emailová adresa: info@top-crystal.sk

2. Prevádzkovateľ ako správcu Osobných údajov týmto informuje o spôsobe a rozsahu spracovania Osobných údajov, vrátane rozsahu práv Subjektu (ako je tento definovaný nižšie) súvisiacich so spracovaním jeho Osobných údajov.

 

2 Súvisiace dokumenty

 

Uvedenie súvisiacich dokumentov.

1. Tieto Zásady sú jediným dokumentom o ochranne osobných údajov Webovej aplikácie.

2. Tieto Zásady dopĺňajú Obchodné podmienky, ktoré sú dostupné: https://www.top-crystal.sk/obchodne-podmienky

3.Tieto Zásady dopĺňajú dokument s názvom: Obchodné podmienky

 

3 Ochrana osobných údajov a informácie o spracovaní

 

3.1 Subjekt

Subjektom je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú (ďalej len "Subjekt"). Subjekt nie je právnická osoba. Údaje vzťahujúce sa k právnickej osobe tak nie sú osobnými údajmi.

 

3.2 Osobnými údajmi sa rozumie

Pre potreby týchto Zásad sa Osobnými údajmi rozumie:

- Email

- Meno a priezvisko

- Korešpondenčná fyzická adresa používateľa (nie právnickej osoby)

- Telefón

- Informácie o nákupe (tovar, cena, množstvo, obsah košíka)

- IP adresa počítača a počítačovej siete

- Po prihlásení do systému evidujeme informácie o návšteve Subjektu určité stránky a prezeranie obsahu Webovej aplikácie

- Informácie o používaní stránok prihlásených užívateľov (URL, doba na stránke, apod.)

- Identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby a daňové identifikačné číslo podnikajúcej fyzickej osoby.

 

3.3 Účel spracovania osobných údajov

Osobné údaje subjektov sú používané na tieto účely (službám):

- Obchodné činnosti, ak Subjekt neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné uzavrieť zmluvu s Prevádzkovateľom a / alebo mu poskytnúť služby z nej vyplývajúce. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa. Za účelom plnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov na základe zákona č. 563/1991 Zb. O účtovníctve v znení neskorších predpisov budú Osobné údaje (okrem e-mailovej adresy a telefónneho čísla) ďalej spracovávané a uchovávať po dobu 5 rokov od roku nasledujúcom po roku, v ktorom došlo k uzatvoreniu zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Subjektom.

- Prihláška k užívateľskému účtu a to za účelom uzavretia zmluvy, po dobu trvania zmluvného vzťahu.

- Skvalitnenie našich služieb a obsahu Webové aplikácie (napr. Pre návrh úpravy Webové aplikácie) do odvolania

- Obchodná komunikácia - poslanie ponuky na tovar alebo službu, a správ, ktoré vedú k predaju do doby odchodu subjektu z odberu obchodných oznámení.

- K zasielaniu informácií o zmenách na vašom registračnom účte, informácie o aktivitách, ktoré sa týkajú či nadväzujú na Vašu aktivitu (napr. Reakcia na Váš komentár, informácie o zmene ceny sledovaného tovaru ...). po dobu trvania zmluvného vzťahu.

- Súťaž - požadujeme adresu pre dodanie prípadnej fyzickej výhry, telefónne číslo (pre dopravcu či oznámení a e-mail (oznámenie o výhre) po dobu: 12 mesiacov.

- Súťaže a marketingové akcie a ponuky - požadujeme adresu pre dodanie prípadnej fyzickej výhry, telefónne číslo (pre dopravcu či oznámení) a e-mail (oznámenie o výhre a ďalších výhrach) po dobu 12 mesiacov.

- Remarketing - zaradenie do remarketingového publika, spracovateľom Cookies je tretia strana, zvyčajne Google, Sklik, Facebook. Remarketing slúži na zobrazenie reklamného oznámenia návštevníkom webu.

 

3.4 Spracovatelia

Kto sú spracovatelia, ktoré používajú správcovi na spracovanie osobných údajov a firmy tretích strán).

- Interná evidencia údajov v účtovných programoch PREMIER (PREMIER systém, a.s., Saturnovho 1/1197, 104 00 Praha, Česká republika, IČO: 25820516) a POHODA (STORMWARE s.r.o., Za prachárni 4962/45, 586 01 Jihlava, Česká republika , IČ: 25313142) a k vyššie uvedeným účelom. Osobné údaje sú zadávané subjektmi vo Webovej aplikácii, ktorá je prevádzkovaná na platforme OpenCart so sídlom OpenCart Limited, Suite 19, 30-38 Dock Street. Leeds LS101JF, West Yorkshire, United Kingdom a Webová aplikácia je po technickej stránke spravovaná spoločnosťou NEXT VISION s.r.o., so sídlom Bj. Krawce 1377, 565 01 Choceň, Česká republika, IČO: 03519881.

- Google LLC ( "spoločnosť Google") so sídlom na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké k údajom: Cookie na účely remarketingu, ktorý umožňuje znovu osloviť Subjekt, ktorí už v minulosti navštívili Webovú aplikáciu. Reklamy sa im môžu zobrazovať, keď prechádzajú iné weby v Obsahovej sieti Google. Prevádzkovateľ využíva služby G Suite a Google Cloud Platform, ktorých prevádzka je v súlade s európskymi normami ochrany osobných údajov.

- Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornia, USA k akým údajom: Ukladá Cookies, prispôsobovať a merať reklamy a vytvárať bezpečnejšie prostredie. Viac informácií https://www.facebook.com/policies/cookies/ Remarketing.

- Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika , IČ: 02387727, k akým údajom: Informácie o zakúpenom tovare, Email a účely: zaslanie emailu so žiadosťou o hodnotení nákupu.

- General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Priemyselná 5619/1, 586 01 Jihlava, Česká republika, IČO: 26087961, na aké účely: odovzdanie korešpondenčnej fyzickej adresy užívateľa, telefónne číslo a email pre doručenie objednaného tovaru. Výška poistnej sumy zásielky a výšku čiastky dobierky v prípade, kedy užívateľ uzavrel kúpnu zmluvu so spôsobom doručenia na dobierku.

- Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, Slovenská republika, IČO: 36631124, na aké účely: odovzdanie korešpondenčnej fyzickej adresy užívateľa, telefónne číslo a email pre doručenie objednaného tovaru. Výška poistnej sumy zásielky a výška čiastky dobierky v prípade, kedy užívateľ uzavrel kúpnu zmluvu so spôsobom doručenia na dobierku.

 

3.5 Akceptácia / súhlas so spracovaním osobných údajov

Akceptácia / súhlas so spracovaním osobných údajov vyjadrujú Subjekty týmito spôsobmi:

- Aktívnym odsúhlasením (zakliknutím): Novinky "Prihlásiť odber"

- Súhlas sa vyjadruje samotným zadaním osobných údajov a ich odoslaním (tj. Kliknutím na príslušné tlačidlo). Na stránke je informácia o spracovaní osobných údajov. Súhlas vyplýva z kontextu a procesu. Subjekt berie na vedomie, že odoslaním vyplneného registračného formulára začne spracovávanie Osobných údajov Prevádzkovateľom.

- Prihlásením svojimi registračnými údajmi

- Prevádzkovateľ má dokázateľné všetky potrebné veci (súhlasy) pre občanov EÚ (kedy aktívne súhlasil s obchodným oznámením apod.).

Ak Subjekt neposkytne svoje Osobné údaje, nie je možné Prevádzkovateľom poskytnúť služby uvedené v kapitole 3.3. Osobné údaje sú v tejto súvislosti nevyhnutné pre poskytnutie konkrétnej služby či produktu Prevádzkovateľa.

 

3.6 Neosobné údaje

Pre prehľadnosť uvádzame neosobné údaje, ktoré evidujeme, t.j. Nie je potreba súhlas Subjektu.

 Cookies nutné pre beh Webovej aplikácie

 Anonymné návštevy stránok (napr. URL, prehliadač, geolokácia, operačný systém návštevníka)

 

3.7 Práva a povinnosti

1. Prevádzkovateľ vynaloží maximálne úsilie, aby nedošlo k neoprávnenému spracovávanie. Všetky osobné údaje sú uchovávané v bezpečných, uzamknutých priestoroch a všetky elektronické dáta sú zabezpečené prístupovými heslami.

2. Subjekt musí Prevádzkovateľovi poskytnúť len pravdivé a presné Osobné údaje.

3. Subjekt má právo svoj súhlas (v prípadoch, kedy spracovanie Osobných údajov prebieha na základe súhlasu) so spracovaním poskytnutých Osobných údajov kedykoľvek odvolať na emailovej adrese Správca. Odvolanie súhlasu so spracovaním Osobných údajov však nie je možné v rozsahu a na účely plnenia zákonnej povinnosti Prevádzkovateľom. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie Osobných údajov, ktoré správca spracováva na základe iného právneho základu, ako je súhlas (t.j. Hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Subjekt má ďalej právo:

4. prístup k Osobným údajom;

5. na opravu poskytnutých Osobných údajov;

6. na vymazanie poskytnutých Osobných údajov;

7. na obmedzenie spracovania Osobných údajov;

8. podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

V prípade, že by sa Subjekt domnieval, že Prevádzkovateľ vykonáva spracovanie jeho Osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou jeho súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú Osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:

- požiadať Prevádzkovateľa o vysvetlenie, a to e-mailom na emailovú adresu Správca

- namietať proti spracovaniu a požadovať e-mailom zaslaným na emailovú adresu Správcu, aby Prevádzkovateľ zabezpečil odstránenie takto vzniknutého stavu (napr. Blokovaním, vykonaním opravy, doplnením alebo likvidáciou osobných údajov). Prevádzkovateľ o námietke bezodkladne rozhodne a informuje Subjekt. Ak nevyhovie Prevádzkovateľ námietke, má Subjekt právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie Subjektu obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo.

- Ak požiada Subjekt o informáciu o rozsahu či spôsobe spracovania svojich Osobných údajov, je mu Prevádzkovateľ povinný túto informáciu odovzdať bezodkladne, najneskôr však do jedného mesiaca od doručenia žiadosti Prevádzkovateľovi na adresu Správcu

- Ak Subjekt uplatní právo na prístup k Osobným údajom v elektronickej forme, Prevádzkovateľ mu požadované informácie poskytne aj v elektronickej podobe, ibaže Subjekt požiada o iný spôsob poskytovania informácií.

- Prevádzkovateľ je oprávnený v prípade opakovanej a neopodstatnenej žiadosti o poskytnutie fyzickej kópie spracúvaných Osobných údajov účtovať primeraný poplatok za administratívne náklady s tým spojené.

 

4 Záverečné ustanovenia

 

1. Všetky právne vzťahy vznikajúce pri spracúvaní Osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Českej republiky, a to bez ohľadu na to, odkiaľ bol prístup k nim realizovaný. K riešeniu prípadných sporov vzniknutých v súvislosti s ochranou súkromia medzi Subjektom a Prevádzkovateľom sú príslušné české súdy.

2. Vo vzťahu k tejto Webové aplikácii môžu byť Osobné údaje prenášané cez medzinárodné hranice k miestam, kde sa nachádzajú servery podporujúce Webové stránky.

3. Subjekty, ktorí prostredníctvom registračného formulára poskytnú svoje Osobné údaje za účelom uzavretia zmluvy s Prevádzkovateľom či poskytnú súhlas so spracovaním Osobných údajov tak robia dobrovoľne, svojim menom a Prevádzkovateľ ich činnosť nijako neriadi.

4. Znenie Zásad môže Prevádzkovateľ zmeniť či doplňovať. O každej takejto zmene Prevádzkovateľ informuje Subjekty e-mailom najmenej 30 dní pred nadobudnutím účinnosti zmien.

5. Tieto Zásady nadobúdajú účinnosť dňom uvedenom v kapitole 1

© 2023 Top Crystal Trade s.r.o. | Webdesign Next Vision
Tento web používa na poskytovanie služieb súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte.
OK   Ďalšie informácie